Jak wiadomo komunikacja jest nie tylko kluczem do wiedzy, ale również utrzymania relacji z ludźmi. Od tłumaczy wymaga się zatem zarówno ogromnej wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności bardzo płynnego posługiwania się pismem i mową. Oznacza to tym samym, że różnego rodzaju problemy z komunikacją mogą przyczynić się do problemów w karierze danego tłumacza. Ponadto zaburzenia w piśmie i mowie mogą niekorzystnie oddziaływać na pracę osoby planującej pracować na omawianym stanowisku.

Czy dysleksja i wady wymowy mają wpływ na pracę tłumacza?

Warto mieć świadomość, że obecnie nikt nie jest doskonały. Dysleksja nie jest związana z niskim poziomem inteligencji czy opóźnieniem w rozwoju. Bardzo duża liczba dyslektyków, którzy zostali wcześnie zdiagnozowani doskonale radzi sobie w dorosłym życiu. Należy zaznaczyć, że właściwa terapia, a także systematyczna praca z logopedą może przynieść niesamowite rezultaty. Oznacza to tym samym, że wada mowy czy dysleksja nie muszą dyskwalifikować danej osoby z pracy w zawodzie tłumacza.

Warto mieć świadomość, że bardzo duża liczba tłumaczy jest dyslektykami. Wspomniane schorzenie nie przeszkadza w zostaniu specjalistom. Osoba ze zdiagnozowaniem dysleksji, a także wadą wymowy może być doskonałym tłumaczem pisemnym. Obecnie nie jest bowiem wymagane staranne pismo, gdyż większość zleceń pisanych jest na komputerze.

Trzeba zaznaczyć, że zarówno dyskografia, jak i dysgrafia nie są żadną przeszkodą, by być bardzo dobrym tłumaczem przysięgłym. Pisanie tekstów na komputerze nie powinno stanowić dla nikogo problemu. Tłumaczenia można bowiem tworzyć w edytorze, gdzie będzie ustawiona kontrola poprawności ortograficznej wyrazów. Obecnie problem dyslektyczny nie stanowi zatem żadnej bariery do wykonywania omawianego zawodu. Bardzo często zdarza się bowiem, że tłumacze mimo wady wymowy świetnie piszą.

Jak można radzić sobie z dysleksją i wadami mowy w zawodzie tłumacza?

Tłumaczom z dysleksją oprócz doskonalenia umiejętności zawodowych rekomendowane jest regularne ćwiczenie podstawowych umiejętności komunikacyjnych. Warto wiedzieć, że pokonanie pewnych barier komunikacyjnych nie może stanowić przeszkody w bardzo dobrym wykonywaniu omawianego zawodu. Jak zostało już wspomniane wcześniej bardzo często tłumacze z dysleksją są świetnymi specjalistami. Należy zaznaczyć, że obecnie praca osoby we wspomnianym zawodzie nie polega tylko i wyłącznie na tłumaczeniu konferencyjnym czy ustnych przekładach.

Warto jednak pamiętać, że egzamin na tłumacza przysięgłego składa się z części ustnej i pisemnej. W trakcie części ustnej konieczna jest umiejętność tłumaczenia ze słuchu, a także z danego tekstu źródłowego. Z kolei pisemna polega na odręcznym pisaniu.

Ministerstwo dopuszcza jednak odstępstwa od wspomnianej reguły. Kandydat powinien jednak wcześniej zgłosić, że przez chorobę nie jest w stanie pisać ręcznie egzaminu. Konieczne jest udowodnienie tego faktu. Możliwe będzie wtedy pisanie egzaminu na tłumacza przysięgłego na komputerze. Warto jednak wiedzieć, że egzamin na komputerze zdawać mogą tylko osoby niepełnosprawne.