Polityka prywatności

portalu internetowego wydawnictwa Nowa Era sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dostępnego pod adresem: langzie.pl

1. Postanowienia ogólne

Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających portal internetowy zamieszczony pod adresem langzie.pl (dalej: portal lub portal internetowy).

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, poszanowania prywatności i dóbr osobistych użytkowników portalu internetowego znajdującego się pod wskazanym powyżej adresem www.

Administratorem danych osobowych użytkowników jest Nowa Era sp. z o.o. (dalej: Wydawnictwo) z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 146D, 02-305 Warszawa, o numerach NIP: 527-13-74-376 i REGON: 012186107, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 465.400.

Wydawnictwo przestrzega zasad ochrony prywatności użytkowników portalu internetowego, obejmującej w szczególności ich dane osobowe, prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste, określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie kodeks cywilny.

Użytkownik, który nie akceptuje treści niniejszego dokumentu nie powinien odwiedzać portalu internetowego oraz korzystać z oferowanych przez niego usług.

2. Zakres i cel zbierania danych osobowych

Zakres i sposób zbierania danych osobowych o użytkownikach portalu internetowego różni się w zależności od funkcji, z jakiej korzysta użytkownik w tym portalu. Sposób zbierania i zakres danych przedstawia się następująco:

 1. dane zbierane automatycznie podczas odwiedzin portalu internetowego obejmują adres IP, nazwę domeny oraz informację o urządzeniu (typ przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, rozdzielczości ekranu),
 2. dane zbierane podczas rejestracji do portalu obejmują: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, login, hasło.

Nowa Era Sp. z o.o.przetwarza dane osobowe użytkowników portalu langzie.pl zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926) w następujących celach:

 1. sprawne prowadzenie oraz funkcjonowanie portalu, w tym przetwarzanie danych zbieranych automatycznie w toku użytkowania portalu,
 2. rejestracja kont w portalu,
 3. realizacja usług świadczonych drogą elektroniczną przez portal,
 4. tworzenie raportów i analiz dotyczących funkcjonowania portalu,
 5. promocja działalności Wydawnictwa oraz podmiotów z nim współpracujących, w szczególności organizacja akcji promocyjnych, konkursów i realizacji innych działań marketingowych,
 6. przekazywanie informacji i/lub ofert handlowych na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, w tym przesyłanie newsletterów,
 7. obsługa procesu rejestracji i logowania do konta użytkownika,
 8. ewentualne dochodzenie roszczeń,
 9. wyjaśnienie okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
 10. tworzenie kopii i przechowywanie danych.

Wydawnictwo oświadcza, że w każdym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu rejestracji użytkownika, założenia konta i zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nowa Era Sp. z o.o. dostępnym pod adresem https://langzie.pl/regulamin.

Niezależnie od powyższego odrębna zgoda użytkowników portalu wymagana jest na przetwarzanie danych w celach wskazanych w punktach e. i f. powyżej.

3. Prawa i obowiązki użytkownika

Użytkownik portalu langzie.pl ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich zmiany, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo zostały zebrane z naruszeniem prawa lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownik ma także prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych.

4. Prawa i obowiązki Wydawnictwa

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika właściwym organom administracji publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej.

Wydawca oświadcza, że w każdym przypadku, w którym wystąpi konieczność powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji na rzecz Wydawnictwa usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania portalem, powierzenie przetwarzania danych osobowych użytkowników lub innych danych, o których mowa w Polityce rywatności, będzie miało miejsce na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Zmiany Polityki prywatności

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności przez opublikowanie na portalu nowej polityki prywatności, wraz ze stosownym powiadomieniem o takiej zmianie. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy uprzejmie o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://langzie.pl/kontakt

Wprowadzenie zmian do Polityki prywatności nie będzie miało wpływu na fakt, że Wydawnictwo w żadnym przypadku nie udostępnia i nie sprzedaje posiadanych danych osobowych użytkowników serwisów internetowych.

6. Zabezpieczenie danych

Bazy danych gromadzone przez Wydawnictwo są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem zabezpieczeniami systemowymi, fizycznymi i organizacyjnymi, zgodnie z przyjętą i aktualnie obowiązującą w tym zakresie polityką bezpieczeństwa.

Wydawnictwo oświadcza, iż dokłada należytej staranności, aby zapewnić użytkownikom serwisu internetowego wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z ich funkcji. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych, należy zgłaszać Wydawnictwu telefonicznie: 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych), 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych).