Regulamin serwisu Langzie.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników i Usługobiorców z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców Usług w Serwisie.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług jest zawarcie Umowy zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach lub załącznikach.
 4. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom lub Usługobiorcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 5. Korzystanie z Serwisu możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnych w Serwisie. Użytkownicy lub Usługobiorcy, którzy nie akceptują Regulaminu i Polityki Prywatności, nie mogą korzystać z Serwisu, ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Usługodawcy.
 6. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu poprzez stosowne połączenia do stron internetowych Usługobiorców. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez Usługobiorców świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis. Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Usługobiorcą w tym zakresie, ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez Usługobiorców.
 7. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności z Usług dostępnych w Serwisie, Użytkownicy i Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądy polskie właściwe dla Usługodawcy.

II. DEFINICJE

 1. Usługodawca – Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146 D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031950, o numerze NIP 527-13-74-376, o numerze REGON 012186107, o kapitale zakładowym w wysokości 465 400,00 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości.
 2. Usługobiorca – przedsiębiorca prowadzący szkołę językową i prezentujący za pomocą Serwisu swoją Ofertę handlową.
 3. Oferta handlowa – informacja o usługach świadczonych przez Usługobiorcę prezentowana w Serwisie w zakresie określonym przez funkcjonalności Serwisu obejmująca głównie informację o szkole językowej, rodzajach prowadzonych kursów językowych, kadrze dydaktycznej, itp.
 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu za pośrednictwem Internetu wyłącznie w zakresie pozyskiwania zawartych tam informacji lub prezentacji opinii.
 5. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników i Usługobiorców na zasadach określonych Regulaminem.
 6. Usługa dodatkowa – odpłatna część Usługi, której szczegółowy zakres świadczeń oraz warunki jej nabycia i zasady korzystania określa załącznik nr 1 do Regulaminu. Postanowienia Regulaminu dotyczące świadczenia Usługi mają zastosowanie do Usługi dodatkowej, pod warunkiem że postanowienia załącznika nr 1 nie stanowią inaczej.
 7. Serwis – prowadzony przez Usługodawcę serwis internetowy dostępy pod adresem https://www.langzie.pl służący prezentacji Użytkownikom Ofert handlowych prowadzonych przez Usługobiorców szkół językowych, przedstawiający artykuły tematyczne w zakresie nauki języków obcych oraz dający możliwość Użytkownikom na wyrażanie opinii na temat szkoły językowej.
 8. Umowa — oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem lub Usługobiorcą a Usługodawcą, na warunkach wskazanych w Regulaminie, której przedmiotem są zasady korzystania z Serwisu lub Usług, w tym Usług dodatkowych świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) przez Usługodawcę.
 9. Konto w Serwisie – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy umożliwiający mu korzystanie z wszystkich aktualnie dostępnych funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem Serwisu świadczonych w ramach Usługi lub Usługi dodatkowej po zalogowaniu w celu prezentacji swojej Oferty handlowej. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania swoimi Usługami, w tym Usługą dodatkową po zalogowaniu się przy użyciu indywidualnego loginu i hasła.
 10. Regulamin — niniejszy regulamin, określający warunki świadczenia Usług, w tym Usługi dodatkowej przez Usługodawcę oraz warunki korzystania z nich za pośrednictwem Serwisu. Jeżeli treść załącznika nr 1 nie stanowi inaczej do warunków nabycia i zasad korzystania z Usługi dodatkowej stosuje się postanowienia Regulaminu.

III. WARUNKI TECHNICZNE

 1. Warunkiem technicznym korzystania z Usług w ramach Serwisu jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego typu tablet lub smartfon z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną stosowaną przeglądarką internetową, a w przypadku Usługobiorców także konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z Serwisu możliwe jest zasadniczo przez powszechnie stosowane w tym celu przeglądarki internetowe.
 2. W celu korzystania z Usługi za pomocą Serwisu urządzenie mobilne musi mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe.

IV. ZAKRES USŁUG SERWISU

 1. Usługodawca świadczy Usługi w ramach Serwisu zgodnie z Regulaminem.
 2. Usługa świadczona na rzecz Użytkownika polega na:
  1. uzyskaniu informacji o Ofertach handlowych,
  2. porównaniu szkół językowych i kursów,
  3. możliwości prezentowania i zamieszczania własnych opinii lub komentarzy dotyczących szkół językowych i kursów w których Użytkownik uczestniczył,
  4. możliwości zapoznania się z opiniami i komentarzami na temat szkół i kursów językowych innych Użytkowników,
  5. udostępnianiu Użytkownikowi powyższych informacji w Serwisie w taki sposób, aby Użytkownik spełniając warunki techniczne określone w Regulaminie miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 3. Usługa świadczona na rzecz Usługobiorcy w wersji podstawowej realizowana jest w następującym zakresie:
  1. zamieszczanie i prezentowanie w Serwisie Oferty handlowej Usługobiorcy,
  2. zarejestrowanie Konta,
  3. edytowanie Oferty handlowej.
 4. Usługa świadczona na rzecz Usługobiorcy w ramach Serwisu w wersji rozszerzonej, określona zgodnie z Regulaminem jako Usługa dodatkowa świadczona będzie zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 5. Zamieszczenie Oferty handlowej Usługobiorcy oraz możliwość jej edycji następuje za pośrednictwem utworzonego Konta w Serwisie, przez wprowadzenie informacji przez Usługobiorcę w zakresie udostępnionym przez możliwości funkcjonalne formularza dostępnego w Serwisie, który wypełnia Usługobiorca.
 6. W związku z korzystaniem z Usługi lub Usługi dodatkowej przez Usługobiorcę wyraża on zgodę na korzystanie przez Usługodawcę z logo i nazwy firmy na potrzeby Serwisu i w celu świadczenia Usługi lub Usługi dodatkowej, tym samym Usługobiorca udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie nieodpłatnej licencji na korzystanie z logo w ramach Serwisu i na jego potrzeby. Cofnięcie zgody na korzystanie z logo lub nazwy firmy jest równoznaczne z odwołaniem licencji i rezygnacją z Usługi lub Usługi dodatkowej.

V. ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowania Regulaminu i Polityki prywatności, a w przypadku korzystania z Usługi dodatkowej zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1.
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem zostaje zawarta 
z chwilą przystąpienie do korzystania z dedykowanej mu Usługi.
 3. Użytkownik i Usługobiorca zawierając Umowę oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem 
i akceptują w całości jego postanowienia.
 4. Usługobiorca przez fakt wysłania formularza rejestracyjnego oświadcza, że:
  1. prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest prowadzenie szkoły językowej,
  2. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  3. osoba która wypełnia formularz i dokonuje rejestracji jest uprawniona do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  4. podane przez nią dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  5. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 5. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Usługobiorcy unikalne Konto w Serwisie o identyfikatorze będącym podanym przez Usługobiorcę adresem poczty elektronicznej i nazwie wybranej przez Usługobiorcę.
 6. Adres email jest powiązany z Kontem w Serwisie Usługobiorcy, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług lub Usługi dodatkowej.
 7. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta w Serwisie o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana przez innych Usługobiorców lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy lub Użytkowników.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług za pośrednictwem Serwisu niezwłocznie po utworzenia Konta.
 9. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu email oraz hasła. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie nieuprawnionej w jego imieniu hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 10. Usługobiorca może mieć tylko jedno Konto.

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU

 1. W ramach Umowy Usługobiorca zobowiązuje się do:
  1. podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego i jego przedsiębiorstwa, 
a w przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych, do niezwłocznej ich aktualizacji,
  2. podania pełnej nazwy swojej firmy, w tym dane teleadresowe i rejestrowe,
  3. prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa, a w przypadku jej zawieszenia lub zakończenia niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o tym fakcie
  4. prezentowania Oferty handlowej odpowiadającej rzeczywiście wykonywanemu zakresowi usług Usługobiorcy.
 2. Zabrania się podawania danych zawartych w Ofercie handlowej niepełnych, nieprawdziwych 
i nieaktualnych.
 3. Usługobiorca gwarantuje, że informacje prezentowane w Ofercie handlowej nie naruszają praw osób trzecich.
 4. Usługobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość złożonych oświadczeń 
i zapewnień oraz za niedopełnienie zobowiązań wynikających z Regulaminu.
 5. Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy, logo Usługobiorcy oraz jego szkoły i adresu strony internetowej Usługobiorcy na stronie Serwisu lub w dowolnych materiałach reklamowych promujących Serwis, o ile nie naruszają dobrych obyczajów, powszechnie stosowanych standardów branżowych, dóbr osobistych i dobrego imienia Usługobiorcy.
 6. Zamieszczając Ofertę handlową w Serwisie Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na ich porównywanie, agregowanie, komentowanie i opiniowanie Ofert handlowych 
i świadczonych przez Usługobiorców usług oraz ich prezentację w sposób analityczny 
i syntetyczny. Usługobiorca jest świadomy tego, że podane przez Użytkowników w Serwisie dane mogą nie odpowiadać faktycznym danym i w przypadku naruszenia w prezentowanych przez Użytkowników opiniach jego dóbr osobistych, zamieszczania treści zniesławiających, Usługodawca może jedynie usunąć ich treść, bez możliwości przekazania Usługobiorcy danych Użytkownika w celu dochodzenia przeciwko niemu roszczeń.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest zapewnić, aby informacje zawarte w Ofercie handlowej prezentowane w Serwisie były aktualne i zgodne z przepisami prawa, jak również zobowiązany jest realizować swoje zobowiązania wobec Użytkowników zgodnie z tą ofertą oraz w sposób zgodny z przepisami prawa. Informacje które prezentowane są przez Usługobiorcę w opisie muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać Użytkowników w błąd. Usługobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność za treść Oferty handlowej oraz wszelkie błędy i nieścisłości.
 8. Zakazana jest prezentacja w Serwisie Ofert handlowych zawierających informacje naruszające przepisy prawa, dobre obyczaje, bądź stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji. Oferta handlowa prezentowana w Serwisie nie może w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej,
  2. naruszać dobrego imienia Usługodawcy,
  3. naruszać obowiązujących przepisów prawa,
  4. zawierać treści obraźliwych, pornograficznych i dyskryminujących,
  5. naruszać prawnie chronionych interesów Użytkowników i innych Usługobiorców,
w szczególności ich dóbr osobistych,
  6. wprowadzać Użytkownika w błąd w sposób mogący wpłynąć na jego decyzję co do nabycia usługi świadczonej przez Usługobiorcę.
 9. W przypadku uzyskania informacji o prezentacji Oferty handlowej Usługobiorcy w sposób naruszający postanowienia rozdziału VI Usługodawca ma prawo natychmiast zawiesić świadczenie Usługi lub Usługi dodatkowej na rzecz Usługobiorcy, co nie wyłącza dalszych uprawnień Usługodawcy przewidzianych w Regulaminie.
 10. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność informacji oraz za jakość, bezpieczeństwo i legalność swojej Oferty handlowej prezentowanej w Serwisie.
 11. Opinie i komentarze Użytkowników są ich subiektywnymi ocenami. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za ich treść.
 12. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Użytkownik może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. imię, nazwisko, adres e-mail, oraz potwierdzenia korzystania z usług świadczonych przez Usługobiorcę na rzecz Użytkownika. Podanie danych o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobrowolne.
 13. Opinie i komentarze zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać:
  1. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych, dyskryminujących lub nawołujących do nienawiści,
  2. danych Użytkowników, lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
  3. treści podważających dobre imię, renomę innych Użytkowników lub Usługobiorców,
  4. treści stanowiących wynik porozumienia z innymi Użytkownikami lub Usługobiorcami 
w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów, w tym Usługobiorców,
  5. treści nieprawdziwych
 14. Opinie lub komentarze Użytkowników nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 15. Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Usługodawca upoważniony jest do usuwania opinii lub komentarzy w całości lub części. Ponadto Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi w całości lub części bądź jej zmiany redakcyjnej 
i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, gdy wypowiedź:
  1. odnosi się do innego Usługobiorcy niż opiniowany,
  2. jest wystawiona przez Usługobiorcę,
  3. narusza zasady określone w punktach 13 lub 14,
  4. narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne,
  5. narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej,
  6. świadomie wprowadza w błąd,
  7. stanowi trzecią lub kolejną opinię lub komentarz wystawione w ciągu następujących po sobie 60 dni temu samemu Usługobiorcy i dotyczy tego samego kursu,
  8. zawiera znaki, które powodują, że treść wypowiedzi staje się nieczytelna,
  9. nie zawiera uzasadnienia i ogranicza się wyłącznie do lakonicznych stwierdzeń,
  10. jest skopiowana w całości lub częściowo od innych Użytkowników lub źródeł.
 16. Poprzez udzielenie opinii lub komentarza w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na ich nieodpłatne używanie i publikowanie przez Usługodawcę, a także ich modyfikowanie w zakresie wskazanym Regulaminem.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług lub Usług dodatkowych w całości lub w części,
  2. okresowego zawieszenia świadczenia Usług lub Usług dodatkowych w Serwisie w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych,
  3. wysyłania na adres email Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i/lub świadczeniem Usług lub Usług dodatkowych,
  4. odmowy świadczenia Usług lub Usług dodatkowych, jeśli Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres email lub dane w formularzu rejestracyjnym,
  5. odmowy świadczenia Usług lub Usług dodatkowych, jeżeli Usługobiorca nie przestrzega postanowień Regulaminu,
  6. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług lub Usług dodatkowych, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,
  7. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Usługobiorców oraz dowolnego wybierania adresatów,
  8. usuwania lub modyfikowania opinii lub komentarzy Użytkowników, zgodnie 
z postanowieniami rozdziału VI.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług lub Usług dodatkowych, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców, przeniesienia praw do całości Serwisu lub jego części na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem lub jego częścią, z tytułu których Usługobiorcom nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy, z zastrzeżeniem tych określonych w załączniku nr 1.
 3. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługą lub Usługą dodatkową za pośrednictwem Konta w Serwisie oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługi lub Usługi dodatkowej w dowolnym momencie.
 4. Usługobiorca w ramach realizacji Umowy i korzystania z Serwisu nie jest uprawniony do:
  1. publikacji treści obraźliwych, gorszących, wulgarnych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrym obyczajem, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  2. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie,
  3. podejmowania jakichkolwiek działań, mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
  4. wykorzystywania Usług lub Usług dodatkowych w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta w Serwisie Usługobiorcy w przypadku powtarzających się rażących naruszeń Regulaminu przez Usługobiorcę.

VIII. PŁATNOŚCI ZA USŁUGI

 1. Korzystanie z Usługi Serwisu przez Usługobiorcę, z wyłączeniem Usługi dodatkowej jest nieodpłatne. Korzystanie z Usługi w zakresie Usługi dodatkowej jest odpłatne a warunki odpłatności określa załącznik nr 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu są nieodpłatne.
 2. Usługodawca zwraca uwagę, że korzystanie z Usług lub Usługi dodatkowej za pośrednictwem Serwisu wymagać będzie połączenia z siecią Internet i wiązać się będzie z kosztami transmisji danych, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług planu taryfowego operatora sieci, z której dany Usługobiorca lub Użytkownik korzysta.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub Usług dodatkowych w całości lub części na rzecz Użytkowników lub Usługobiorców, z zastrzeżeniem postanowień załącznika nr 1. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub Usług dodatkowych i usunięcia Konta w Serwisie Usługobiorcy naruszającego Regulamin.
 2. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników lub Usługobiorców z Usług lub Usług dodatkowych w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  2. za treści udostępniane przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług lub Usług dodatkowych, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  3. aktualność informacji prezentowanych w Ofertach handlowych Usługobiorców oraz za treści opinii i komentarzy Użytkowników dotyczące Usługobiorców,
  4. utratę przez Usługobiorców danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
  5. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług lub Usług dodatkowych, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania zaniechania osób trzecich, itp.),
  6. podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta, nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu,
  7. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik lub Usługobiorca korzysta z Serwisu,
  8. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu lub Hasła Usługobiorcy,
  9. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,
  10. przerwy w świadczeniu Usługi lub Usługi dodatkowej zaistniałych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy,
  11. skutki decyzji podjętych przez Użytkowników na skutek Ofert handlowych przedstawionych przez Usługobiorców,
  12. za realizację i jakość usługi świadczonej przez Usługobiorcę na rzecz Użytkownika wybranej na podstawie Oferty handlowej prezentowanej w Serwisie,

X. PRAWA AUTORSKIE ORAZ LICENCJE

 1. Wszelkie prawa do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stanowiących część Serwisu, w tym do całego utworu jak i jego fragmentów, a w szczególności do elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów programistycznych generujących i obsługujących Serwis lub pozwalających na korzystanie z Usługi lub Usługi dodatkowej, są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy. Postanowienia zdania poprzedniego nie dotyczą praw do utworów przysługujących Usługobiorcom takich jak logo zamieszczane przez nich w Serwisie. W tym zakresie Usługobiorcy udzielają Usługodawcy licencji w zakresie określonym Regulaminem.
 2. Użytkownik lub Usługobiorca nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Serwisu lub jego fragmentu, w szczególności przesyłać lub udostępniać ich w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 3. Każde naruszenie praw autorskich przez Użytkownika lub Usługobiorcę może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca, przetwarza za pośrednictwem Serwisu wyłącznie dane osobowe Użytkowników i/ lub przedstawicieli Usługobiorców niezbędne do zawarcia, zmiany, rozwiązania, a także prawidłowej realizacji Umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę, określonej niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe zgodnie 
z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Użytkowników i/ lub przedstawicieli Usługobiorców przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 2. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi: nazwisko i imiona, adres e-mail, miejsce zatrudnienia, nick, zawód.
 3. Sposób zbierania i zakres danych przetwarzanych w ramach Serwisu przedstawia się następująco:
  1. dane zbierane automatycznie podczas odwiedzin serwisu internetowego obejmują adres IP, nazwę domeny oraz informację o urządzeniu (typ przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, rozdzielczości ekranu),
  2. dane zbierane podczas rejestracji w Serwisie obejmują imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nazwę Usługobiorcy, hasło,
  3. dane zbierane przy korzystaniu z formularzy kontaktowych obejmują adres poczty elektronicznej,
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ), w celach:
  1. sprawnego prowadzenia oraz funkcjonowania Serwisu, w tym zbieranych automatycznie w toku jego użytkowania,
  2. rejestracji Kont,
  3. realizacji Usług,
  4. tworzenia raportów i analiz dotyczących funkcjonowania Serwisu,
  5. promujących działalność Usługodawcy,
  6. przesyłania informacji handlowych na wskazany przez Usługobiorcę lub Użytkownika adres poczty elektronicznej w tym przesyłanie newsletterów, po uzyskaniu dodatkowej zgody,
  7. obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta Usługobiorcy,
  8. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  9. wyjaśniania okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  10. tworzenia kopii i przechowywania danych.
 5. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a zbiór danych osobowych Użytkowników i przedstawicieli Usługobiorców został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 6. Usługodawca, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników i/ lub przedstawicieli Usługobiorców. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 7. Usługodawca zapewnia Użytkownikom i przedstawicielom Usługobiorców realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 8. Dane osobowe Użytkowników i/ lub przedstawicieli Usługobiorców po wyrażeniu przez nich prawidłowej zgody mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji o Usługach świadczonych w ramach Serwisu, a także wysyłania do Użytkowników pisemnie lub elektronicznie na adres email informacji promocyjnych i reklamowych, a także w innych celach komercyjnych w ramach działalności wydawniczej Usługodawcy.
 9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług lub Usług dodatkowych, Użytkownik i/ lub Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
 10. Usługodawca może również udostępnić dane osobowe Użytkowników lub przedstawicieli Usługobiorców w szczególnych przypadkach, kiedy są podstawy, by sądzić, że udostępnienie tej informacji jest niezbędne do identyfikacji lub skontaktowania się z Użytkownikiem lub Usługobiorcą, którego działanie może powodować naruszenie (zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej) praw pozostałych Użytkowników, Usługobiorców lub kogokolwiek, kto może być poszkodowany przez określone działanie niezgodne z przepisami prawa i ustawą 
o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników lub przedstawicieli Usługobiorców będą udostępniane także na żądanie uprawnionych organów w związku 
z prowadzonymi przez nich postępowaniami.
 11. Usługodawca oświadcza, że w każdym przypadku, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w przypadku Użytkownika w celu korzystania z dedykowanej mu Usługi, a w przypadku Usługobiorcy celu jego rejestracji, założenia konta i zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

XII. ZABEZPIECZENIE DANYCH

 1. Bazy danych gromadzone przez Usługodawcę są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem zabezpieczeniami systemowymi, fizycznymi i organizacyjnymi zgodnie z przyjętą i aktualnie obowiązującą w tym zakresie polityką bezpieczeństwa.
 2. Usługodawca oświadcza, iż dokłada należytej staranności, aby zapewnić wszystkim użytkownikom Serwisu wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z ich funkcji. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy telefonicznie: 735 930 237.

XIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Usługobiorca lub Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli przewidziane Regulaminem dedykowane im Usługi lub Usługi dodatkowe nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacja może być zgłoszona w terminie 30 dni licząc od daty zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 3. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@langzie.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146 D
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko / nazwę Usługobiorcy, jego adres e-mail, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika/ Usługobiorcy o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia). 
W sprawach zawiłych Usługodawca może wydłużyć ten termin do 60 dni po uprzednim powiadomieniu składającego reklamację. Użytkownik/ Usługobiorca otrzyma informację 
o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na podany przez siebie adres e-mail.

XIV. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Każda ze stron ma prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu lub, wówczas gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie lub modyfikacji Serwisu.
 3. Usługobiorcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, tj. ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Usługodawcę postanowień Umowy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym terminie 15 dni od tego wezwania.
 4. W razie naruszenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę postanowień Regulaminu Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy staje się skuteczne z chwilą złożenia Użytkownikowi/ Usługobiorcy oświadczenia w formie pisemnej lub wiadomości na podany przez niego 
w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 5. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy złożone przez Usługobiorcę Usługodawcy lub złożone przez Usługodawcę Usługobiorcy wymaga formy pisemnej. Rozwiązanie Umowy jest równoznaczne z zakończeniem świadczenia Usług lub Usługi dodatkowej i rozwiązaniem wszelkich umów w przedmiocie świadczenia tych Usług lub Usług dodatkowych.
 6. Umowa może zostać rozwiązana przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku gdy:
  1. Usługobiorca narusza postanowienia Regulaminu, bądź obowiązujące przepisy prawa, lub
  2. stwierdzono nieprawdziwość oświadczeń złożonych przez Usługobiorcę, a do których złożenia jest on zobowiązany na podstawie postanowień Regulaminu, bądź złożonych poprzez akceptację Regulaminu, lub
  3. stwierdzono podanie przez Usługobiorcę danych niepełnych bądź nieprawdziwych, lub
  4. Usługobiorca nienależycie realizuje usługi na rzecz Użytkowników w stosunku do prezentowanej Oferty handlowej, lub
  5. Oferta handlowa Usługobiorcy jest nieaktualna, wprowadza w błąd, narusza przepisy prawa lub prawa osób trzecich, lub
  6. działania lub zaniechania Usługobiorcy negatywnie wpływają na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy
 7. Rozwiązanie Umowy nie powoduje zwrot jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z dedykowanej mu Usługi.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Załącznikiem do Regulaminu stanowiącym jego integralną część jest Polityka Prywatności dostępna na stronie Serwisu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
 3. Wszystkie załączniki określone Regulaminem stanowią jego integralną część.
 4. Usługobiorcy i Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu stosownym komunikatem zamieszczonym na stronie Serwisu. Usługobiorca może odmówić akceptacji zmian przesyłając do Usługodawcy oświadczenie w formie pisemnej o odmowie akceptacji zmian w terminie 30 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu w sposób określony w zdaniu poprzednim. Niedostarczenie do Usługodawcy odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian przez Usługobiorcę. Przesłanie w ciągu 30 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu do odmowy akceptacji zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Usługobiorcę z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia otrzymania przez Usługobiorcę informacji o odmowie akceptacji zmian. Do momentu akceptacji Usługobiorcę obowiązuje brzmienie Regulaminu sprzed dokonanej zmiany.
 5. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy, przy czym w przypadku sporów na tle sposobu realizacji przez Usługodawcę Usług lub Usług dodatkowych, postępowanie sądowe może być wszczęte po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, w pozostałych przypadkach Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów w drodze negocjacji prowadzonych przez okres 90 dni.
 6. Prawem właściwym dla całości Umowy jest prawo polskie.
 7. W kwestiach nieuregulowanych w Umowach zawartych z Usługodawcą zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 8. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Regulamin obowiązujący od
dnia 02.05.2016r.

Załącznik nr 1 - warunki nabycia oraz zasady korzystania z Usługi dodatkowej

 1. Usługa dodatkowa to rozszerzony zakres świadczeń oferowanych Usługobiorcom za pośrednictwem Serwisu, o charakterze odpłatnym, w dwóch wariantach PREMIUM lub PREMIUM PLUS. Ceny poszczególnych wariantów Usługi dodatkowej określono w Serwisie.
 2. Usługa dodatkowa w wariancie PREMIUM świadczona jest przez okres 6 miesięcy od jej aktywacji. Usługa dodatkowa w wariancie PREMIUM PLUS świadczona jest przez okres 12 miesięcy od je aktywacji.
 3. W zakres Usługi dodatkowej wchodzą następujące świadczenia:
  1. Promowanie na początku listy wyszukiwania,
  2. Promowanie na bezpłatnych profilach szkół w okolicy szkoły Usługobiorcy,
  3. Wyświetlanie zdjęć na profilu Usługobiorcy oraz materiału video,
  4. Wyświetlanie pełnych danych adresowych Usługobiorcy na profilu - adres strony www, adres email, telefony stacjonarne/komórkowe,
  5. powiadomienia SMS o dostarczanych formularzach kontaktowych,
  6. wyświetlanie linków do social media,
  7. możliwość przystąpienia do programu "zaufana szkoła"- na zasadach opisanych w serwisie,
  8. dostęp do:
   1. statystyk odwiedzin profilu,
   2. formularza umawiania lekcji próbnych,
   3. dodatkowego pola na profilu przeznaczonego na prezentację rabatów i zniżek
 4. Warunkiem nabycia i korzystania z Usługi dodatkowej jest posiadanie przez Usługobiorcę Konta w Serwisie, wybór wariantu Usługi dodatkowej (PREMIUM lub PREMIUM PLUS) i dokonanie płatności w sposób określony poniżej.
 5. Płatność realizowana jest przez system płatności elektronicznej PayU zapewniony przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
 6. Płatność zostaje dokonana z chwilą uznania rachunku Usługodawcy.
 7. Po wyborze wariantu Usługi dodatkowej (PREMIUM lub PREMIUM PLUS) Usługobiorca zostanie automatycznie przekierowany na stronę systemu płatności elektronicznej PayU. Opłata jest dokonywana z góry za wybrany przez Usługobiorcę wariant Usługi dodatkowej. Płatność odbywa się zgodnie z regulaminem usług oferowanych przez dostawcę systemu płatności elektronicznej PayU.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usługi dodatkowej w wybranym przez Usługobiorcę wariancie za pośrednictwem Serwisu niezwłocznie po utworzenia Konta i dokonaniu płatności, jednak nie później niż w ciągu 5 dni liczonych od dnia potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania zakupu przez Usługobiorcę w sposób automatyczny, przesyłając informację na podanych przez Usługobiorcę adres e-mail w procesie zakładania Konta w Serwisie. O fakcie rozpoczęcia świadczenia Usługi Usługobiorca zostanie poinformowany drogą mailową na adres o którym mowa w zdaniu poprzednim lub SMSem o ile Usługobiorca podał nr telefonu w formularzu rejestracyjnym.
 9. Usługobiorca będzie mógł ubiegać się o zwrot należności z tytułu świadczenia Usługi dodatkowej w wybranym przez siebie wariancie po 6 miesiącach w przypadku wariantu PREMIUM lub po 12 miesiącach w przypadku wariantu PREMIUM PLUS, jeśli w tym okresie nie otrzyma:
  1. 20 interakcji kontaktowych (w wariancie PREMIUM),
  2. 40 interakcji kontaktowych (w wariancie PREMIUM PLUS)
 10. Przez pojęcie interakcja kontaktowa należy rozumieć; przekierowanie na stronę WWW Usługobiorcy z Serwisu i/lub odsłonięcie nr telefonu Usługobiorcy i/lub odsłonięcie adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy i/lub wysłanie formularza kontaktu i/lub umówienie lekcji próbnej.
 11. O zwrot należności Usługobiorca może wystąpić po upływie wymaganego okresu wskazanego w pkt 9 liczonego od dnia aktywacji Usługi dodatkowej w danym wariancie i na podstawie pisemnego wniosku skierowanego do siedziby Usługodawcy przez osobę uprawnioną do reprezentacji Usługobiorcy.
 12. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi dodatkowej w wybranym przez Usługobiorcę wariancie z przyczyn określonych w rozdziale VI Regulaminu Usługobiorcy nie przysługuje zwrot opłaty abonamentowej.
 13. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi dodatkowej w wybranym przez Usługobiorcę wariancie z przyczyn określonych w rozdziale VII ust. 1 lit a), b) i f) Usługodawca zwróci Usługobiorcy proporcjonalnie do okresu przez który nie świadczył Usługi dodatkowej część kwoty abonamentowej w wysokości proporcjonalnej do okresu nieświadczenia tej usługi lub wydłuży świadczenie Usługi dodatkowej o określony okres w zależności od żądania Usługobiorcy.
 14. W każdym przypadku gdy Usługodawca zawiesi korzystanie z Usługi dodatkowej w wybranym wariancie lub rozwiąż umowę z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, w szczególności z powodu naruszenia przez niego postanowień Regulaminu zwrot należności z tytułu zakupu Usługi dodatkowej w wybranym wariancie nie przysługuje.
 15. W przypadku jakichkolwiek szkód Usługobiorcy powstałych z winy Usługodawcy w związku ze świadczeniem Usługi dodatkowej w wybranym przez Usługobiorcę wariancie Usługodawca ponosi odpowiedzialność do wysokości kwoty należności płatnej z tytułu korzystania Usługi dodatkowej w wybranym wariancie.

Regulamin obowiązujący od
dnia 02.05.2016r.